1. At our school the children __________ when the principal comes into their classroom. (1) sit down (2) kneel down (3)

1. At our school the children __________ when the principal comes into their classroom.
(1) sit down (2) kneel down (3) stand up (4) sit up
( )
2. I looked around for my sister and saw her __________ to me at the other side of the room.
(1) waving (2) pointing (3) nodding (4) calling
( )
3. Mr Lee__________ over the puddle so that he would not get his shoes wet.
(1) jumped (2) skipped (3) stepped (4) hopped
( )
4. Tom was learning forward with his elbows on the table, so his mother told him to __________.
(1) sit down (2) sit up (3) stand up (4) get up
( )
5. Sally burst a balloon behind me and made me__________.
(1) shake (2) hop (3) run (4) jump
( )

1 bình luận về “1. At our school the children __________ when the principal comes into their classroom. (1) sit down (2) kneel down (3)”

 1. 1 stand up
  ->stand up: đứng lên
  ->Dựa vào nghĩa: ở trường chúng tôi, lũ trẻ đứng dậy mỗi khi thây hiệu trưởng thăn lớp của họ
  2 waving
  ->wave to sbd: vẫy chào ai
  3 jumped
  ->jump over: nhảy qua
  4 stand up
  ->Dựa vào nghĩa: Tom đang học về phía trước với khuỷu tay trên bàn, vì vậy mẹ anh bảo anh đứng dậy
  5 jump
  ->Dựa vào nghĩa: Sally làm nổ một quả bóng bay sau tôi và khiến tôi nhảy lên

  Trả lời

Viết một bình luận