1.Chọn các từ sau rồi điền vào chỗ chấm On Beside In under Behind inFr

1.Chọn các từ sau rồi điền vào chỗ chấm
On Beside In under Behind inFrontOf
1.There are some toys…….the bed
2.There are some socks………………the drawer
3.The computer is………..the table
4.The radio is………….the computer
5.The TV is………..the poster
6.The boy is jumping………the bed
7.The toy car is……..the drawer
8.Some cards are kept……the drawer
9.The pillow is………the bed
10.The books are…….the shelf

2 bình luận về “1.Chọn các từ sau rồi điền vào chỗ chấm On Beside In under Behind inFr”

 1. On: trên
  Beside: bên cạnh
  In: bên trong
  under: bên dưới
  Behind: phía sau
  in Front Of: phía trước
  ——
  1.There are some toys… under ..the bed
  2.There are some socks…..in …….the drawer
  3.The computer is….. on ….the table
  4.The radio is….beside …..the computer
  5.The TV is…..in front of ….the poster
  6.The boy is jumping…on ….the bed
  7.The toy car is…in…the drawer
  8.Some cards are kept..in ..the drawer
  9.The pillow is….on ..the bed
  10.The books are…on…the shelf

  Trả lời
 2. $\text{1.}$There are some toys___$\text{under}$___the bed
  ⇒ $\text{Dịch : Có một số đồ chơi dưới giường}$
  $\text{2.}$There are some socks___$\text{in}$___the drawer
  ⇒ $\text{Dịch : Có một số tất trong ngăn kéo}$
  $\text{3.}$The computer is___$\text{on}$___the table
  $\text{⇒ Dịch : Máy tính trên bàn}$
  $\text{4.}$The radio is___$\text{beside}$___the computer
  $\text{⇒ Dịch : Đài phát thanh được đặt riêng trên máy tính}$
  $\text{5.}$The TV is___$\text{under}$___the poster
  $\text{⇒ Dịch : TV nằm dưới áp phích}$
  $\text{6.}$The boy is jumping__$\text{in front of}$____the bed
  ⇒ $\text{Dịch : Cậu bé đang nhảy trước giường}$
  $\text{7.}$The toy car is___$\text{on}$___the drawer
  $\text{⇒ Dịch : Ô tô đồ chơi ở trong ngăn kéo}$
  $\text{8.}$Some cards are kept___$\text{in}$___the drawer
  ⇒ $\text{Dịch : Một số thẻ được giữ trong ngăn kéo}$
  $\text{9.}$The pillow is___$\text{behind}$___the bed
  $\text{⇒ Dịch : Gối ở sau giường}$
  $\text{10.}$The books are___$\text{on}$___the shelf
  $\text{⇒ Dịch : Những cuốn sách trên giá}$
  $\text{#QuangHuy925}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới