1. Choose the best answer 1. You can_________________your book on the table. A. put B. putting

1. Choose the best answer
1. You can_________________your book on the table.
A. put B. putting C. puts D. to put
2. Rearrange the words to make correct sentences
1. plant / not / grow / well / if / soil / be / polluted.
2. in the past / in / class, / teach / robots / couldn’t / but / can / they / now,
3. can / resources / we / save / natural / by / solar / using / energy / instead / fossil fuels / of.
4. people / there / less / pollution / if / recycle / be / air / more / will.
giúp em

2 bình luận về “1. Choose the best answer 1. You can_________________your book on the table. A. put B. putting”

 1. I.
  1. A
  – can + Vinf : có thể làm gì
  II.
  1. Plants will not grow well if the soil is polluted.
  – Câu điều kiện loại 1 : If + S + Vs/es, S + will/can/may + Vinf
  2. Robots couldn’t teach in class in the past, but they can now.
  – “in the past” -> could + Vinf : có thể làm gì ( khả năng quá khứ )
  – “now” -> can + Vinf : có thể làm gì ( khả năng hiện tại )
  3. We can save natural resources by using solar energy instead of fossil fuels.
  – save sth by Ving : tiết kiệm cái gì bằng cách nào
  – use sth instead sth : dùng cái gì thay cho cái gì
  4. If more people recycle, there will be less air pollution.
  – Câu điều kiện loại 1.

  Trả lời
 2. 1. A
  – Can + V(bare): có thể làm gì..
  – On + mặt phẳng
  – Tính từ sở hữu + danh từ
  II.
  1. Plants will not grow well if the soil is polluted.
  – Câu điều kiện loại 1: 
  @ If + S + V-s,es – (am/is/are) + adj/N, S + will/can/may (not) + V(bare)
  2. Robots couldn’t teach in class in the past , but they can now.
  – Couldn’t + V(bare): Không thể làm gì..
  – But + mệnh đề tương phản
  3. We can save natural resources by using solar energy instead of fossil fuels.
  – Can + V(bare): có thể làm gì..
  – giới từ (by) + N/ving
  – In stead of + N/Ving: Thay vì…
  $T$ạm dịch: Chúng ta có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời thay vì nhiên liệu hóa thạch.
  4. If more people recycle, there will be less air pollution.
  – Câu điều kiện loại 1: 
  @ If + S + V-s,es – (am/is/are) + adj/N, S + will/can/may (not) + V(bar
  – Air pollution (n.phr): Ô nhiễm không khí

  Trả lời

Viết một bình luận