1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group. 1. A. full

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
1. A. full B. must C. under D. uncle nhấn âm u
2. A. seat B. meal C. seal D. great nhấn âm ea
3. A. hike B. life C. lit D. light nhấn âm i
4. A. gate B. hate C. great D. feast nhấn âm ea
5. A. tin B. sin C. hide D. Jim nhấn âm iViết một bình luận

Câu hỏi mới