1. hobby/ photos/ my/ is/ taking ….. 2. plays / Ngoc/ badminton /on Sunday/ usually … .. 3. more / You / eat / fruit

1. hobby/ photos/ my/ is/ taking
…..
2. plays / Ngoc/ badminton /on Sunday/ usually
… ..
3. more / You / eat / fruit and vegetables / should
..
4. His idea/ as / is not / mine/ the same
.
5. the great poet / written / Kieu story / by / Nguyen Du / is
.. . …

2 bình luận về “1. hobby/ photos/ my/ is/ taking ….. 2. plays / Ngoc/ badminton /on Sunday/ usually … .. 3. more / You / eat / fruit”

 1. 1 My hobby is taking photots
  – Tạm dịch: sở thích của tôi là chụp ảnh
  – Someone’s hobby is….: sở thích của ai là gì
  2 Ngoc usually plays badminton on Sunday
  – Tạm dịch: Ngọc thường xuyên chơi cầu lông vào chủ nhật
  – Có usually=>HTĐ: S + V(s/es) + … =>play thêm “s”
  3 You should eat more fruit and vegetables
  – Tạm dịch: bạn nên ăn nhiều trái cây và rau hơn
  – Should (not) do sth: (không) nên làm gì
  4 His idea is not the same as mine
  – Tạm dịch: Ý tưởng của anh ta không giống của tôi
  – different from ⇔ not the same as: khác với/không giống
  5 The great poet written by Nguyen Du is Kieu story
  – Tạm dịch: Bài thơ tuyệt phẩm được viết bởi Nguyễn Du là truyện Kiều
  – Which was written được rút gọn thành written
  – Bị động QKĐ: S + was/were + PII 

  Trả lời
 2. 1.My hobby is taking photos
  ⇒My hobby is + V-ing (noun)
  2.Ngoc usually plays badminton on Sunday
  ⇒Cấu trúc hiện tại đơn:
  +)S(số nhiều) + Vo
  +)S(số ít) + (trạng từ) + Ves/s 
  -Ngoc là số ít nên động từ “play” thêm “s”
  3.You should eat more fruit and vegetables
  ⇒S + should + Vo : Bạn nên làm gì đó
  4.His idea is not the same as mine 
  ⇒Cấu trúc: S + V + the same + N (có hoặc không) + as + O
  -Đây là câu phủ định nên thêm not vào trước “the same
  5.Kieu story is written by the great poet Nguyen Du
  ⇒Cấu trúc câu bị động của thì hiện tại đơn : S + am/is/are + V (P.P) + (by O1)

  Trả lời

Viết một bình luận