1 how long did you have to wait ____________ the bú A for B at C to

1 how long did you have to wait ____________ the bú
A for B at C to D in

2 bình luận về “1 how long did you have to wait ____________ the bú A for B at C to”

 1. 1.A
  => Wait for sth : Đợi cái gì
  => Cấu trúc câu hỏi Wh-words thì quá khứ đơn :
  Wh-words + did + S + V_o + … ?
  => Dịch : Bạn phải đợi xe buýt trong bao lâu ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới