1)How much glasses of milk do you wait 2)Let’s going to the zoo this Sunday Tìm ra lỗi sai trong câu và sửa lại thành đúng

1)How much glasses of milk do you wait
2)Let’s going to the zoo this Sunday
Tìm ra lỗi sai trong câu và sửa lại thành đúngViết một bình luận

Câu hỏi mới