1. I (be) ……. Mi 2. I (study)……… at Hoa Binh lower Scondary school 3. My best friend (be) ……. Lan

1. I (be) ……. Mi
2. I (study)……… at Hoa Binh lower Scondary school
3. My best friend (be) ……. Lan

2 bình luận về “1. I (be) ……. Mi 2. I (study)……… at Hoa Binh lower Scondary school 3. My best friend (be) ……. Lan”

 1. 1. am
  Giải thích :
  – Cấu trúc : S + is/am/are + V
  – Hiện tại đơn
  – Động từ to be
  – Thể khẳng định
  2. study
  Giải thích :
  – Cấu trúc : I/We/You/They/danh từ số nhiều/tên nhiều người + V
  – Hiện tại đơn
  – Động từ thường
  – Thể khẳng định
  3. is
  Giải thích :
  – Cấu trúc : S + is/am/are + V
  – Hiện tại đơn
  – Động từ to be
  – Thể khẳng định

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1. I am Mi.
  2. I study at Hoa Binh lower secondary school.
  3. My best friend is Lan.
  Phân tích:
  Ta có cấu trúc:
  Present simple
  ĐT thường: S + Vs/es
  ĐT tobe: S + is/am/are + N/adj

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới