1. In the past, people wrote books by hand. They dipped a pen made from a feather in ______ … ink water 2. … and wrote

1. In the past, people wrote books by hand. They dipped a pen made from a feather in ______ …
ink
water
2. … and wrote on a _________ which they made from animal skins.
machine
material
3. They sometimes used gold and silver to make the pictures in the book more ________.
beautiful
ugly
4. In the 15th century, Gutemberg made a _______ which printed books.
machine
laptop
5. His __________ made it possible to make books more cheaply so more people learned to read.
material
invention
6. Now people can ________ books from the Internet so we don’t need to print so many.
text
download

2 bình luận về “1. In the past, people wrote books by hand. They dipped a pen made from a feather in ______ … ink water 2. … and wrote”

 1. Gửi bạn:
  $1, ink$
  In the past, people wrote books by hand. They dipped a pen made from a feather in ink
  Tạm dịch: Trong quá khứ, người ta viết sách bằng tay. Họ nhúng 1 cái bút được làm từ lông vũ vào mực
  $2, material$
  … and wrote on a material which they made from animal skins.
  Tạm dịch: … và viết vào vật liệu được làm bằng da thú.
  $3, beautiful$
  They sometimes used gold and silver to make the pictures in the book more beautiful.
  Tạm dịch: Họ thường dùng vàng và bạc để hình minh họa trong cuốn sách trông đẹp hơn.
  $4, machine$
  → In the 15th century, Gutemberg made a machine which printed books. 
  Tạm dịch: Vào TK 15, Gutemberg đã tạo ra 1 cỗ máy dùng để in sách.
  $5, invention$
  → His invention made it possible to make books more cheaply so more people learned to read.
  Tạm dịch: Sáng chế của ông đã giúp sách rẻ hơn rất nhiều để nhiều người có thể đọc.
  $6, download$
  Now people can dowload books from the Internet so we don’t need to print so many.
  Tạm dịch:  Hiện nay, mọi người có thể tải sách trên mạng nên chúng ta không cần phải in nhiều nữa.

  Trả lời
 2. =>
  1. ink: mực
  2. material: vật liệu/tài liệu
  3. beautiful: đẹp
  4. machine: máy, máy móc
  5. invention: phát minh
  6. download: tải xuống

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới