1. Jon has violin lesson, but he still plays terrible. ______________________________________________________________________

1. Jon has violin lesson, but he still plays terrible.
____________________________________________________________________________
2. They worked very hardly to finish the job on time. ___________________________________________________________________________
3. Your Italians very well. Have you lived in Italy?
____________________________________________________________________________
4. Youre very talented, but to succeed you also need to be luckily.
____________________________________________________________________________
5. I didnt sleep good last night
tìm từ sai và sửa lại

1 bình luận về “1. Jon has violin lesson, but he still plays terrible. ______________________________________________________________________”

 1. 1. sai ở terrible vì sau động từ phải là một trạng từ.
  → Sửa thành: Jon has violin lesson, but he still plays terribly.
  2. sai ở hardly vì trạng từ của với nghĩa chăm chỉ là hard.
  → Sửa thành: They worked very hard to finish the job on time.
  3. sai ở well vì sau tobe là một tính từ.
  → Sửa thành: Your Italian’s very good. Have you lived in Italy?
  4. sai ở luckily vì sau tobe là một tính từ.
  → Sửa thành: You’re very talented, but to succeed you also need to be lucky.
  5. sai ở good vì sau động từ là một trạng từ.
  → Sửa thành: I didn’t sleep well last night.
  Xin ctlhn!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới