1. Lynde usually ( help ) __________ me with my homework. 2. Many students (feel ) _______ bored to do much housework.

1. Lynde usually ( help ) __________ me with my homework.
2. Many students (feel ) _______ bored to do much housework.

2 bình luận về “1. Lynde usually ( help ) __________ me with my homework. 2. Many students (feel ) _______ bored to do much housework.”

 1. 1. helps
  – usually -> HTĐ
  – Ngôi thứ 3 số ít ta thêm đuôi s/es
  Dịch : Lynde thường giúp tôi làm bài tập về nhà
  2. feel
  – Khi diễn tả 1 sự thật (nhiều học sinh không thích làm nhiều bài tập) ta dùng thì hiện tại đơn
  – Many students 
  Dịch : Nhiều học sinh cảm thấy chán khi làm quá nhiều bài tập vè nhà
  *** Cấu trúc ***
  (+) S + V(inf/s/es) + O
  (-) S + do/does + not + V(inf)
  (?) Do/does + S + V(inf)
  color[green][@ryuzita]

  Trả lời

Viết một bình luận