1. (Make a question for the underline part) It’s cool and nice in the fall in my country ( từ gạch chân: cook and nice)

1. (Make a question for the underline part)
It’s cool and nice in the fall in my country ( từ gạch chân: cook and nice)
2.( Rewrite the sentences without changing its meaning.

2 bình luận về “1. (Make a question for the underline part) It’s cool and nice in the fall in my country ( từ gạch chân: cook and nice)”

 1. 1. How is the weather in the fall in your country?
  – $\text{How + be + the weather + … : Thời tiết như thế nào }$
  2. The square in Ha Noi isn’t as small as the square in Hoi An.
  – $\text{So sánh không bằng : S + tobe ( not ) + as + adj + as + S }$
  \color{white}\text{@khanhvy}

  Trả lời
 2. 1 It’s cool and nice in the fall in my country
   -> How is the weather in the fall in your country?
    – Cool and nice ( mát mẻ và dễ chịu ) -> nói về tính chất thời tiết -> dùng How…weather (như thế nào) 
    -$\text{How is + the weather + in + somewhere ?}$ : thời tiết ở đây như thế nào ? 
    2 The square in Hoi An is smaller than the square in Ha Noi
   -> The square in Ha Noi isn’t as small as the square in Hoi An
    – Cấu trúc so sánh không bằng :
    – $\text{S1 + is(not) + as + tính từ + as + S2 }$
  Trans: Quảng trường ở Hội An nhỏ hơn quảng trường ở Hà Nội
  => Quảng trường ở Hà Nội không nhỏ bằng quảng trường ở Hội An

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới