1.mount Everest is____mountain in the world a.high b.highest c.higher d.the highest 2.you

1.mount Everest is____mountain in the world
a.high b.highest c.higher d.the highest
2.you____pick flowers in the school garden
a.must b.mustn’t c.must not d.don’t must
3.Tuan Chau is______ island in Ha Long Bay
a.biggest b.big c.the biggest d.bigger
4.Tra Co Beach is_______beach in Viet Nam
a.long b longer c.longest d.the longgest

2 bình luận về “1.mount Everest is____mountain in the world a.high b.highest c.higher d.the highest 2.you”

 1. 1.D
  -> Cấu trúc so sánh hơn với short adj:S+to be+the+adj+est+…..
  2.B/C
  ->Cấu trúc của must:S+must/mustn’t+V+O
  -> Must dùng để đưa ra những việc phải làm hoặc không nên làm
  3.C
  ->Cấu trúc so sánh hơn với short adj:S+to be+the+adj+est+……..
  4.D
  ->Cấu trúc so sánh hơn với short adj:S+to be+the+adj+est+………

  Trả lời
 2. Câu trả lời của mình là:
  1. D. the highest 
   => Vì đây là câu so sánh hơn với tính từ ngắn: S+V+the+ adj+est…
  2. B. mustn’t và C must not
  => Vì mustn’t nghĩa là không được và câu có nghĩa: bạn không được hái hoa trong vườn trường
  3. C. the biggest
  =>  Vì đây là câu so sánh hơn với tính từ ngắn: S+V+the+ adj+est…
  4. D. the longest
  => Vì đây là câu so sánh hơn với tính từ ngắn: S+V+the+ adj+est…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới