1.Read the sentences.Some of them are incorrect.Tick (v) or correct the sentences. 0.Jake get up at 7o’clock every day.=>gets

1.Read the sentences.Some of them are incorrect.Tick (v) or correct the sentences.
0.Jake get up at 7o’clock every day.=>gets
1.Liz and I likes watching sitcoms.=>…
2.I stay at home on Monday evernings.=>..
3.Dad work at the sports centre.=>…
4.My brother and sister goes for a swim on Sundays.=>….
5.Scott has music lessons every weekend.=>…

2 bình luận về “1.Read the sentences.Some of them are incorrect.Tick (v) or correct the sentences. 0.Jake get up at 7o’clock every day.=>gets”

 1. 1. likes -> like
  => Jake and I là chủ ngữ số nhiều nên động từ nguyên mẫu
  => S + V(s/es)
  2. everning -> evening
  => evening : buổi tối
  3. work -> works
  => Dad là chủ ngữ số ít nên động từ thêm đuôi “_s/es”
  => S + V(s/es)
  4. goes ->go
  => My brother and sister là chủ ngữ số nhiều nên động từ nguyên mẫu
  => S + V(s/es)
  5. Đúng rồi 

  Trả lời
 2. $1$, likes => like
  – Chủ ngữ “Liz and I” số nhiều nên động từ giữ nguyên
  $2$, evernings => evening
  – “evening”: buổi tối
  $3$, work => works
  – Chủ ngữ “dad” số ít nên động từ cần chia: work => works
  $4$, goes => go
  – Chủ ngữ “My brother and sister” số nhiều nên động từ giữ nguyên
  $5$, Câu này đúng ngữ pháp rồi nhé!
  – Cấu trúc hiện tại đơn:
  + ĐỘNG TỪ THƯỜNG:
  (+) He/ she/it/ Danh từ số ít+ V(s/es)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)
  (-) He/ she/it/ Danh từ số ít+doesn’t+ V(inf)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+don’t+ V(inf)
  (?) Does+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ V(inf)?
        Do+ I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)?
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới