1.sắp xếp lại các tiếng sao cho hợp lí 1.r o w r a n 2.w h o l s a al 3.c y k o r 4.e d p e 5. p e s t e

1.sắp xếp lại các tiếng sao cho hợp lí
1.r o w r a n
2.w h o l s a al
3.c y k o r
4.e d p e
5. p e s t eViết một bình luận

Câu hỏi mới