`1.` She is( play) tennis now.

`1.` She is( play) tennis now.

2 bình luận về “`1.` She is( play) tennis now.”

 1. Giải đáp:
     1. She is (play) playing tennis now.
  *Giải thích:
  – Dấu hiệu nhận biết: có từ now có nghĩa là bây giờ, vậy nên đây là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn nên phải chia động từ thêm đuôi – ing.
  *Công thức: 
      S + am/ is/ are + Ving
        I + am + Ving
        He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is + Ving
       You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are + Ving

  Trả lời
 2. – playing.
  -> Từ nhận biết: now ( bây giờ )
  => Bây giờ là từ diễn ra ngay lúc này nên đó là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn.
  + S+ am/is/are+ Ving.
  $#nguyenxuanbachmt123$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới