1. The children always help their parents _______the housework in their free time. A. to B. with C. of D. on 2. There ______

1. The children always help their parents _______the housework in their free time.
A. to B. with C. of D. on
2. There _______ of stars in the sky.
A. is million B. are million C. has millions D. are millions
3. There is a _______ behind my classroom.
A. big flower garden B. flower big garden
C. garden big flower D. big garden flower
4. Lan: Lets go to the movies this evening.
Ba : _______

1 bình luận về “1. The children always help their parents _______the housework in their free time. A. to B. with C. of D. on 2. There ______”

 1. 1. $\text{B. with}$ 
  => $\text{Help SB with ST: giúp đỡ ai đó với một việc gì đó}$ 
  2. $\text{D. are millons }$ 
  => $\text{Explain: Million đếm đc=> thêm s}$ 
  3. $\text{A. big flower garden}$ 
  => $\text{Explain: Dựa theo sự sắp xếp của tính từ}$ 
  4. $\text{Great idea!}$ 
  => $\text{Đây là kiểu ctrl quen thuộc và thông dụng nhất trong kiểu câu hỏi Let’s+ V.}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới