1. The Notre Dame Cathedral is a very popular tourist ________ A. attract B. attraction C. attractive D. attracted 2. Brazi

1. The Notre Dame Cathedral is a very popular tourist ________
A. attract B. attraction C. attractive D. attracted
2. Brazil is a country in ________.
A. Asia B. Europe C. America D. Australia
3. There are many old buildings ________ Ha Noi.
A. at B. along C. on D. in
4. Ho Chi Minh City is the biggest city ________ Viet Nam.
A. about B. among C. between D. of
5. Our city at night is very exciting. How about ________?
A. you B. yours C. their D. ours
6. That red car isnt mine. ________ car is black.
A. I B. Me C. My D. Mine
7. The cake you gave me was so ________. I had it all.
A. delicious B. bad C. boring D. noisy
8. The sky is very clear and ________.
A. windy B. blue C. rainy D. black
9. What ________ film!
A. interesting B. interested C. an interesting D. a interesting
10. What ________ buildings!
A. modern B. a modern C. an modern D. the modern

1 bình luận về “1. The Notre Dame Cathedral is a very popular tourist ________ A. attract B. attraction C. attractive D. attracted 2. Brazi”

 1. 1. B  
  Tourist attraction là 1 cụm danh từ
  2. C
  Brazil là 1 quốc gia thuộc Nam Mỹ
  3. D
  chỉ thành phố Hà Nội phải dùng in
  4. D
  of ở đây có nghĩa là của
  5. B
  vì không có danh từ đứng sau nên phải dùng đại từ sở hữu
  6. C
  vì câu trước dùng mine nên câu sau phải là my
  7. A
  8. B
  Dịch nghĩa: Bầu trời trong và xanh
  9. C
  Cấu trúc What + a/an + adj, vì i là nguyên âm nên chọn C
  10. B
  Cấu trúc What + a/an + adj 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới