1.The water is polluted.People don’t have fresh water to use 2.More people cycle.Air pollution reduces 3.We all use the green

1.The water is polluted.People don’t have fresh water to use
2.More people cycle.Air pollution reduces
3.We all use the green shopping bags.We help the environment
4.We use recycled products.We save money
5.People throw rubbish into the street.They make the environment dirty
6.You don’t turn off the tap while brushing your teeth.You waste water
7.It rains tomorrow.They don’t go on a picnic
8.I have a sheet of paper.I write on both sides
9.She doesn turn off the light be fore sleeping.She doesn’t sleep well
10.He has lots of old clothes.He gives them to the poor

mình đang cần gấp :0

2 bình luận về “1.The water is polluted.People don’t have fresh water to use 2.More people cycle.Air pollution reduces 3.We all use the green”

 1. 1. The water is polluted. People don’t have fresh water to use.
  => If the water is polluted, people won’t have fresh water to use.
  2. More people cycle. Air pollution reduces.
  => If more people cycle, the air pollution will reduce.
  3. We all use the green shopping bags. We help the environment.
  => If we all use the green shopping bags, we can help the environment.
  4. We use recycled products. We save money.
  => If we use recycled products, we can save money.
  5. People throw rubbish into the street. They make the environment dirty.
  => If people throw rubbish into the street, they will make the environment dirty.
  6. You don’t turn off the tap while brushing your teeth. You waste water.
  => If you don’t turn off the tap while brushing your teeth, you will waste water.
  7. It rains tomorrow. They don’t go on a picnic.
  => If it rains tomorrow, they won’t go on a picnic.
  8. I have a sheet of paper. I write on both sides.
  => If I have a sheet of paper, I will write on both sides.
  9. She doesn’t turn off the light before sleeping. She doesn’t sleep well.
  => If she doesn’t turn off the light before sleeping, she can’t sleep well.
  10. He has lots of old clothes. He gives them to the poor.
  => If he has lots of old clothes, he will give them to the poor.
  * TẤT CẢ CÁC CÂU TRÊN LÀ CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: 
  + Định  nghĩa :  —Câu điều kiện loại 1 thường dùng để đặt ra một điều kiện có thể có thật (ở hiện tại hoặc tương lai) với kết quả có thể xảy ra.
  + Cách dùng :    Mệnh đề If có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu. Thông thường, mệnh đề trước If chia ở thì hiện tại đơn, còn mệnh đề sau thì chia ở thì tương lai đơn.
                    Cấu trúc:  (+) If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V (nguyên mẫu)
                                        (-) If + S + V-not, S + won’t/can’t/shan’t+ V (nguyên mẫu)

  Trả lời
 2. Câu điều kiện loại 1: dùng để diễn tả những sự việc, hiện tượng hay điều kiện có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
  Cấu trúc: If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)
  1. The water is polluted. People don’t have fresh water to use.
  ⇒ If the water is polluted, people won’t have fresh water to use.
  2. More people cycle. Air pollution reduces.
  ⇒ If there are more people cycle, the air pollution will reduce.
  3. We all use the green shopping bags. We help the environment.
  ⇒ If we all use the green shopping bags, we can help the environment.
  4. We use recycled products. We save money.
  ⇒ If we use recycled products, we can save money.
  5. People throw rubbish into the street. They make the environment dirty.
  ⇒ If people throw rubbish into the street, they will make the environment dirty.
  6. You don’t turn off the tap while brushing your teeth. You waste water.
  ⇒ If you don’t turn off the tap while brushing your teeth, you will waste water.
  7. It rains tomorrow. They don’t go on a picnic.
  ⇒ If it rains tomorrow, they won’t go on a picnic.
  8. I have a sheet of paper. I write on both sides.
  ⇒ If I have a sheet of paper, I will write on both sides.
  9. She doesn’t turn off the light before sleeping. She doesn’t sleep well.
  ⇒ If she doesn’t turn off the light before sleeping, she can’t sleep well.
  10. He has lots of old clothes. He gives them to the poor.
  ⇒ If he has lots of old clothes, he will give them to the poor.

  Trả lời

Viết một bình luận