1. They (be not) happy 2. She (be) a nnurse

1. They (be not) happy
2. She (be) a nnurse

2 bình luận về “1. They (be not) happy 2. She (be) a nnurse”

 1. 1) are not
  2) is
  ______________________
  Cấu trúc thì HTĐ:
  S + be + ….
  Giải thích:
  They là danh từ số nhiều nên dùng are.
  She là danh từ số ít nên dùng is.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới