1, Viết công thức, dấu hiệu, cách dùng, cho ví dụ: Thì hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, tương lai đơn 2, Nê

1, Viết công thức, dấu hiệu, cách dùng, cho ví dụ:
Thì hiện tại đơn,
Hiện tại tiếp diễn,
quá khứ đơn,
tương lai đơn
2, Nêu cách thành lập đuôi -er, -est, cho ví dụ.

1 bình luận về “1, Viết công thức, dấu hiệu, cách dùng, cho ví dụ: Thì hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, tương lai đơn 2, Nê”

 1. $#GXFinder$
  Cho mik câu trả lời hay nhất nha
  Lưu ý: Trong phần Forms, các ký hiệu là positive,negative,question lần lượt
  1. Thì:
  a) Hiện tại đơn (Present simple)
  – Forms:
   +: S + V (chia)
   -: S + don’t/doesn’t + V
   ?: Do/Does + S + V
  – Usages:
   + Thói quen hiện tại
   + Để nói về độ lặp lại (Dấu hiệu: never, hardly, rarely, sometimes, often, usually, always,…)
   + Trường hợp lâu dài (Permanent situations)
   + Chân lý, những gì có thật, đúng và được chứng minh
   + Trạng thái
  – Ta có thể sử dụng do/does để nhấn mạnh câu
  Ex: I do like playing games after learning
  b) Hiện tại tiếp diễn (Present continuous)
  – Forms:
   +: S + to be + Ving
   -: S + to be + not + Ving
   ?: To be + S + Ving
  – Usages:
   + Những chuyện đang xảy ra
   + Chuỗi các hành động tạm thời
       Ex: Taxi drivers aren’t stopping at the train station because of the roadworks
   + Các trường hợp tạm thời
   + Trường hợp nào đấy thay đổi
       Ex: C418 is becoming popular.
  + Thói quen khó chịu
       It is always raining in Da Nang in summer
  – Nhận diện: To be (is/am/are + Ving)
  c) Quá khứ đơn
  – Forms
   +: S + V (Past)
   -: S + Did/Didn’t + V (Past)
   ?: Did + S + V
  – Usages
   + Những hành động đã xảy ra
   + Thói quen trong quá khứ
   + Trường hợp lâu dài trong quá khứ (Permanent situations in the past)
   + Những gì từng là chân lý, từng có thật, từng đúng và từng được chứng minh (Trong quá khứ)
   + Những sự kiện chính trong 1 câu chuyện
       Ex: The referee blew the whistle and Simon passed the ball to James, who ran toward the goal.
  d) Tương lai đơn
  – Forms:
   +: S + will + V
   -: S + won’t + V
   ?: Will + S + V (Nếu S là We hoặc I thì Will sẽ biến thành shall)
  – Usages:
   + Sự thật về tương lai
   + Phỏng đoán không dựa vào những chứng cứ hiện tại
   + Quyết định tại thời điểm nói
  2. Er/Est
  a) er dùng cho so sánh hơn, trừ Good >> Better; Bad >> Worse; Far >> Farther
   Ex 1: My computer is cheaper than yours.
   Ex 2: My pen is better than his.
  b) est dùng cho so sánh nhất, trừ Good >> Best; Bad >> Worst; Far >> Farthest
   Ex 1: In the class, I am the most intelligent.
   Ex 2: My house is best.
  P/S: Mất hơn 30 phút để làm đống này, bạn có lòng thì 5 sao, cảm ơn rồi CTLHN giúp mình với. Cảm ơn bạn. Nguồn: Kiến thức từ lớp học thêm.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới