1. Walking to school will help . air pollution. (TV)( (NHẬN BIẾT) A. recycle B. reuse C. reduce D. pollute 2. You have a

1. Walking to school will help . air pollution. (TV)( (NHẬN BIẾT)
A. recycle B. reuse C. reduce D. pollute
2. You have a new toy. It is. . (TV) (THÔNG HIỂU)
A. me B. mine C. my D. I
3. Manchester is famous . its football teams. (TV) (NHẬN BIẾT)
A. in B. on C. by D. for
4. People in my village are very warm and ……… . (TV) (NHẬN BIẾT)
A. friendly B. exciting C. polluted D. noise
5. How often do you ……………karate? – Every Saturday. (TV) (NHẬN BIẾT)
A. play B. have C. do D. go
6. Watching TV too much is not good ……….. it hurts your eyes. (NP) (THÔNG HIỂU)
A. so B. although C. but D. because
7. There arent . good films on TV at the moment. (NP) (THÔNG HIỂU)
A. some B. any C. much D. a lot
8. a nice day! Shall we go swimming? (NP) (THÔNG HIỂU)
A. while B. When C. How D. What
9. My brother .. three goals for his team in the final match. (NP) (THÔNG HIỂU)
A. won B. scored C. paid D. had
10. What is . mountain in the world? (NP) (THÔNG HIỂU)
A. higher B. the highest C. highest D. high

1 bình luận về “1. Walking to school will help . air pollution. (TV)( (NHẬN BIẾT) A. recycle B. reuse C. reduce D. pollute 2. You have a”

 1. 1, C.
  → reduce (v): giảm.
  → dịch câu: đi bộ đến trường giúp làm giảm ô nhiễm không khí.

  2, B.
  → me là đại từ nhân xưng phải đi sau động từ đóng vai trò là tân ngữ. -> không có động từ nên không thể chọn me.
  → mine không đi kèm với danh từ -> có thể dùng mine trong trường hợp này.
  → my phải đi kèm với danh từ -> không có danh từ nên không thể dùng my.
  → I là đại từ nhân xưng phải ở trước động từ với vai trò là chủ ngữ -> không thể dùng I.

  3, D.
  → famous for smth: nổi tiếng về cái gì.
  → dịch câu: Manchester nổi tiếng với các đội bóng của họ.

  4, A.
  → friendly (adj): thân thiện.
  → dịch câu: người dân ở làng tôi rất ấm áp và thân thiện.

  5, C.
  → do đi với những hoạt động 1 mình, không có tính đấu tranh (karate, yoga, judo…).

  6, D.
  → dịch câu: xem TV nhiều không tốt bởi vì nó làm đau mắt của bạn.

  7, B.
  → a lot chỉ dùng cho khẳng định và nghi vấn -> không thể dùng D.
  → some cũng chỉ dùng cho câu khẳng định, lời mời → không thể dùng A.
  → much dùng trong câu khẳng định cho danh từ không đếm được, nhưng good films là danh từ số nhiều đếm được -> không thể dùng C.

  8, D.
  → đây là câu cảm thán nên chúng ta không thể dùng A, B.
  → cấu trúc câu cảm thán How: How + adj/ adv + S + V/ be !
  → cấu trúc câu cảm thán What: What + a/an + adj + danh từ số ít! -> chọn D.

  9, B.
  → Score dùng để nói về số điểm hoặc bàn thắng của mỗi đội trong 1 trò chơi hay cuộc thi đấu đối kháng. 

  10, B.
  → in the world : trên thế giới là cái chung nên dùng so sánh nhất.
  → cấu trúc so sánh nhất: Wh-question + to be + the + adj/adv.

  Chúc cậu học tốt, nếu được cho mình xin 5 sao, 1 cảm ơn và ctlhn nhé.

         chuu3007.

  Trả lời

Viết một bình luận