1.What………he (do) ……… now? -He (read)……. books 2.They (not have) …… an english test tomorrow 3.We often

1.What………he (do) ……… now?
-He (read)……. books
2.They (not have) …… an english test tomorrow
3.We often (attend) …… an english course in the summer
4.There (not be) …. anything laft now
5.Our future house (be) …. by the sea

2 bình luận về “1.What………he (do) ……… now? -He (read)……. books 2.They (not have) …… an english test tomorrow 3.We often”

 1. Answer:
  1. is he doing – is reading
  -> Cấu trúc thì Hiện tại tiếp diễn: (?) (Wh-question) + am/is/are + S + V_ing?
                                                          (+) S + am/is/are + V_ing
  @ Dấu hiệu: now
  – He là danh từ số ít -> dùng tobe “is”
  2. won’t have
  -> Cấu trúc thì Tương lai đơn: S + won’t + V
  @ Dấu hiệu: tomorrow
  3. attend 
  -> Cấu trúc thì Hiện tại đơn: S + Vs/es
  @ Dấu hiệu: often
  – We là danh từ số nhiều -> động từ giữ nguyên mẫu
  4. isn’t
  -> Cấu trúc: S + am/is/are + not +…
  – anything laft là danh từ số ít -> dùng tobe “is”
  5. will be
  -> Cấu trúc thì Tương lai đơn: S + will + V
  @ Dấu hiệu: future

  Trả lời
 2. @ Bạn tham khảo
  1. What is he doing now ?
  – He is reading books.
  2. They won’t have an english test tomorrow.
  3. We often attend an english course in the summer.
  4. There isn’t anything laft now.
  5. Our future will be by the sea.
  ————————————————————
  Cấu trúc:
  Hình:

  1-what-he-do-now-he-read-books-2-they-not-have-an-english-test-tomorrow-3-we-often

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới