12. She got very angry but later she apologized for her ___ (patient)

12. She got very angry but later she apologized for her ___ (patient)

1 bình luận về “12. She got very angry but later she apologized for her ___ (patient)”

 1. 12 impatience
  – patient : kiên nhẫn (adj)
  – patience : sự kiên nhẫn (N)
  – impatience : sự không kiên nhẫn (N)
  – Cô ấy xin lỗi ⇒ Thiếu kiên nhẫn .
  – Sau tính từ sở hữu cần danh từ .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận