….. ……………………………………………………………………………………… 2. Do you want to g

…..
………………………………………………………………………………………
2. Do you want to go for dinner with me now ? (WOULD)
…………………………………………………………………………………….
3. Can you tell me the way to the nearest police station ? (HOW)
……………………………………………………………………………………..
4. The first question in the test is easier than the second one.(DIFFICULT)
……………………………………………………………………………………..
5. He expects his exam results to be better.(THAN)
…………………………………………………………………

2 bình luận về “….. ……………………………………………………………………………………… 2. Do you want to g”

 1. 2. Would you like to go for dinner with me now ?
  want to do sth : muốn làm gì đó
  = Would + S + like + to Verb + O ?

  3. Can you tell me how to get to the nearest post office ?
  Can you tell me
  = How to get to +địa điểm: bạn có thể chỉ cho tôi đi đến…)

  4. The second question in the test wasn’t as difficult as the first one.
   as + tính từ / trạng từ + as

  5. His exam results will be better than he expected.
  Cấu trúc so sánh hơn với tính từ và trạng từ ngắn:

  $\text{S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than}$

  @ color[pink][ngochalop7a]

  Trả lời
 2. 2. Do you want to go for dinner with me now ? (WOULD)
  -> Would you like to go for dinner with me now ? 
  +) Would + S + like + N/to + V(infinitive)? (hỏi nguyện vọng, mong muốn)
  3. Can you tell me the way to the nearest police station ? (HOW)
  -> How can I get to the nearest police station ? 
  +) How : Bằng (cách nào)
  +) Trans : Làm cách nào tôi có thể đến đồn cảnh sát gần nhất ?
  4. The first question in the test is easier than the second one.(DIFFICULT)
  -> The first question in the test is not as difficult as the second one.
  +) S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun/Clause (So sánh bằng)
  – Để so sánh giữa các sự vật, sự việc ở cấp độ nganh vằng nhau
  5. He expects his exam results to be better.(THAN)
  -> His exam results will be better than he expected.
  +) S+better than + …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới