2. In 2011,/ won / Việt Nam. / Hà Thanh / world medal / a / for 3. My friends / to / going / next summer vacation. / trav

2. In 2011,/ won / Việt Nam. / Hà Thanh / world medal / a / for
3. My friends / to / going / next summer vacation. / travel / are / to Italy
4. wont / If / my parents / are / happy. / late / we / again, / be
5. That / blonde / has / actor / hair / curly /.
6. wont / It / sunny / be / tomorrow. / very

2 bình luận về “2. In 2011,/ won / Việt Nam. / Hà Thanh / world medal / a / for 3. My friends / to / going / next summer vacation. / trav”

 1. 2.In 2011 , Ha Thanh won a world medal for Viet Nam
  \rightarrow Thì QKĐ : S + Ved / V2
  \rightarrow In 2011 = Quá khứ => Dùng thì QKĐ
  3.My friends are going to travel to Italy next summer vacation
  \rightarrow Thì TLG : S + is / am / are + going to do sth
  4.If we are late again , my parents won’t be happy
  \rightarrow CĐK Loại 1 : Diễn tả hành động có thật ở Hiện tại
  – If – clause : Thì HTĐ : S + Vs / es
  – Main – clause : Thì TLĐ : S + will + V
  5.That actor has curly blonde hair
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es
  \rightarrow Cấu trúc : Tính từ + Màu tóc + hair
  6.It won’t be very sunny tomorrow
  \rightarrow Thì TLĐ ( ĐT Tobe – PĐ ) : S + won’t be + Adj / n
  \rightarrow DHNB : tomorrow
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời
 2. – Giải đáp : 
  2, In 2011, Hà Thanh won a world medal for VietNam
  – DHNB : in 2011 -> chia TQKĐ
  – Cấu trúc :
  +) S +  Ved/V2
  -) S + didn’t + V
  ?) Did +S + V ?
  – Cấu trúc một mệnh đề hoàn chỉnh : S + V  +O
  3, My friend are going to travel to Italy next summer vocation.
  – Cấu trúc TTLG :
  +) S + am/is/are + going to +  V
  -) S + am/is/are+ not + going to + V
  ?) Am/Is/are + S + going to  +V ?
  – travel to + địa điểm : du lịch đến đâu.
  4, If we are late again, my parents won’t be happy.
  – Cấu trúc câu điều kiện loại 1 : Diễn tả 1 điều kiện có thật ở hiện tại và kết quả có thể xảy ra trong tương lai. : 
  – If +S + Vhtđ, S + will/can + V
  – tobe + Adj
  5,That actor has curly blonde hair.
  – S + have/has + smt
  – Tính từ chỉ quan điểm , hình dáng đứng trước tính từ chỉ màu sắc.
  – Adj + N
  6, It won’t be very sunny tomorrow.
  – Cấu trúc TTLĐ :
  +) S + will + V
  -) S + won’t + V 
  ?) Will + S + V ?
  – very + Adj.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới