3. None of Tom’s friends has `the` `same` talent `as` him the same talent as đúng k mn

3. None of Tom’s friends has `the` `same` talent `as` him
the same talent as đúng k mn

1 bình luận về “3. None of Tom’s friends has `the` `same` talent `as` him the same talent as đúng k mn”

 1. I. the same … as
  @ Cấu trúc 1 (V): S + V + the same + (N) + as + ….
  @ Cấu trúc 2 (tobe): S + tobe + the same as + …
  II. as … as
  @ Cấu trúc: S1 + tobe (not) + as + adj + as + S2.
  – Theo t thấy đấy là câu điền từ thích hợp vào chỗ trống.
  – Tạm dịch: Không ai trong số những người bạn của Tom có ​​tài năng như anh ấy.
  -> Trong câu có Verb “has” nên đi vớ cấu trúc 1 của the same … as.
  => “the same talent as” sử dụng trong câu này đúng.
  #Nae

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới