3. Order the words to make sentences. Insert a comma where necessary. doesn’t / he / now / go/ He’ll/ if / miss/ bus/the He’

3. Order the words to make sentences. Insert a comma where necessary.
doesn’t / he / now / go/ He’ll/ if / miss/ bus/the
He’ll miss the bus if he doesn’t go now.
1. hot / If / it’s / I’ll/T-shirt/wear /a
If …………………………………………………………….
2. run/We’ll/catch / we/ if/ train /the
We’ll ………………………………………………………….
3. won’t /They /football / play / rains / it / if
They …………………………………………………………….
4. don’t / you / If /eat /feel/ you’ll / hungry
If …………………………………………………………….
5. will / do/they /What /cold /very / if / its / ?
What …………………………………………………………….

2 bình luận về “3. Order the words to make sentences. Insert a comma where necessary. doesn’t / he / now / go/ He’ll/ if / miss/ bus/the He’”

 1. => Ta sử dụng cấu trúc của câu điều kiện loại I (first conditional) dùng để diễn tả giả thiết có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
  *Cấu trúc:
  $-$ Mệnh đề phụ:
  If $+$ S $+$ V (Hiện tại đơn)
  $-$ Mệnh đề chính:
  S $+$ will $+$ V (Tương lai đơn)
  1. If it’s hot, I’ll wear a T-shirt. 
  2. We’ll catch the train if we run. 
  3. They won’t play football if it rains. 
  4. If you don’t eat, you’ll feel hungry. 
  5. What will they do if it’s very cold?
  Tạm dịch:
  1. Nếu trời nóng, tôi sẽ mặc thun.
  2. Chúng ta sẽ bắt được tàu nếu chúng ta chạy.
  3. Họ sẽ không chơi bóng nếu trời mưa.
  4. Nếu bạn không ăn, bạn sẽ cảm thấy đói.
  5. Họ sẽ làm gì nếu trời rất lạnh?
  $#nhakyyeu$

  Trả lời
 2. 3. Order the words to make sentences. Insert a comma where necessary.
  1. If it’s hot, I’ll wear a T-shirt.
  2. We’ll catch the train if we run
  3. They won’t play football ifit rains.
  4. If you don’t eat, you’ll feel hungry.
  5. What will they do if it’s cold?
  ————–
  Câu điều kiện loại 1 (Diễn tả giả thiết có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai):
  +, If clause: Hiện tại đơn
  * Verb:
  ( + ) S + V(s/es) + …
  ( – ) S + do/does + not + V-inf + …
  ( ? ) ( WH-words ) + do/does + S + V-inf?
  * To be:
  ( + ) S + am/is/are + …
  ( – ) S + am/is/are + not + …
  ( ? ) (WH-words) + am/is/are + S + … ?
  +, Main clause:
  ( + ) S + will/can/may/… + V-inf + …
  ( – ) S + will/can/may/… + not + V-inf
  ( ? ) (WH-words) + will/can/may/… + S + V-inf?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới