3. She (live)________ in California.

3. She (live)________ in California.

2 bình luận về “3. She (live)________ in California.”

Viết một bình luận