3. $\underline{When}$(A) did you $\underline{buy}$ (B) this house? – We $\underline{buy}$ (C) it three years $\underline{ago}

3. $\underline{When}$(A) did you $\underline{buy}$ (B) this house? – We $\underline{buy}$ (C) it three years $\underline{ago}$ (D).
Tìm lỗi sai và sửa !

2 bình luận về “3. $\underline{When}$(A) did you $\underline{buy}$ (B) this house? – We $\underline{buy}$ (C) it three years $\underline{ago}”

 1. $\text{When did you buy this house?}$
  $\text{We buy it three years ago.}$
  -> $\text{Câu hỏi quá khứ.}$
  $\text{( ? ) Wh- + did + S + V + O?}$
  $\text{S + V(ed) + O.}$
  -> $\text{ Lỗi sai là : buy.}$
  -> $\text{buy = bought.}$
  $\text{Vậy lỗi sai là C : buy -> bought.}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới