36. It takes Nam thirty minutes going to school on foot everyday. 37. It is important learning English. 38. I was not inte

36. It takes Nam thirty minutes going to school on foot everyday.
37. It is important learning English.
38. I was not interested in that game show because it was bored.
39. Every students will use tablets in class.
40. My mom does dinner for my family.

1 bình luận về “36. It takes Nam thirty minutes going to school on foot everyday. 37. It is important learning English. 38. I was not inte”

 1. 36. Sai ở going
  going -> to go
  37. Sai ở learning
  learning -> to learn
  38. Sai ở bored
  bored -> boring
  39. Sai ở will use
  will use -> use
  40. Sai ở does
  does -> is doing
           Công Thức :
  36. It + takes + S + thời gian + to + V
  37. It is + adj + to + V
  38. tính từ của vật :
       interesting
       boring
        exciting
       tính từ của người :
         interested
         bored
          excited
  39. Vì không có dấu hiệu gì đến tương lai nên ta dùng hiện tại đơn
  40. Dịch :
  Mẹ tôi đang nấu ăn cho gia đình tôi

  Trả lời

Viết một bình luận