3từ tiếng anh và đặt câu với 1 số từ nâng cao nhé

3từ tiếng anh và đặt câu với 1 số từ nâng cao nhé

1 bình luận về “3từ tiếng anh và đặt câu với 1 số từ nâng cao nhé”

 1. 3 từ tiếng anh:
  reget:từ chối
  endeavour: sự nỗ lực
  rue: hối hả
  Đặt câu với 1 số từ nâng cao:
  The government, if recent reports can be trusted, has decided not to raise interest rates.
  ⇒ Chính phủ, nếu những báo cáo gần đây là đúng, đã quyết định không tăng lãi suất

  Trả lời

Viết một bình luận