5 câu sử dụng cấu trúc have /has chuyển thành (+) (-) (?)

5 câu sử dụng cấu trúc have /has chuyển thành (+) (-) (?)Viết một bình luận

Câu hỏi mới