5. These days we _____________________ exam at school. (always have) 6. Why _____________________ my dress? Oh, Im sorry. It

5. These days we _____________________ exam at school. (always have)
6. Why _____________________ my dress? Oh, Im sorry. It _____________________ like mine! (you wear, look)
7. This cake _____________________ strange. Whats in it? (smell)
8. Hi Jake. What _____________________ at the moment? I _____________________ the sunshine at the beach. (you do, enjoy)
9. Where __________________________ from? (new classmate, come)
10. What _____________________ for a living? – He is a government official but he quit his job a few weeks ago. And what _____________________ now? Now he
_____________________ for a new job. (your Dad do, he do, look)
giúp mik với

2 bình luận về “5. These days we _____________________ exam at school. (always have) 6. Why _____________________ my dress? Oh, Im sorry. It”

 1. Answer
  $5.$ are always having
  $6.$ are you wearing – looks
  -> Look là động từ chỉ giác quan – Không chia thì HTTD
  $7.$ smells
  -> Smell là động từ chỉ giác quan – Không chia thì HTTD
  $8.$ are you doing – am enjoying
  $9.$ does your new classmate come 
  – Cấu trúc hỏi về nơi xuất thân: Where + do / does + S + come from ?
  $10.$ does your dad do – is he looking – is looking
  – Thì HTĐ (  ?  ) Do / Does + S + V ?
  -> Cách dùng: Nhận thức, cảm xúc, công việc, trạng thái ở hiện tại
  ———————-
  -> Công thức thì HTTD :
  ( + ) S + is / am / are + Ving
  ( – ) S + is / am / are + not + Ving
  (  ?  ) Is / Am / Are + S + Ving ?
  -> DHNB : now, right now, at present, at the moment, these days …
  -> Cách dùng: Hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói
  @ I + am ( not )
  @ He / She / It + is ( not )
  @ You / We / They + are ( not )

  Trả lời
 2. 5. These days we are always having exam at school.
  6. Why are you wearing my dress? – Oh, I’m sorry. It looks like mine!
  7. This cake is smelling strange. What’s in it?
  8. Hi Jake. What are you doing at the moment? – I am enjoying the sunshine at the beach.
  9. Where is your new classmate coming from?
  10. What is your dad doing for a living? – He is a government official but he quit his job a few weeks ago. And what is he doing now? – Now he is looking for a new job.
  ———————————————–
  Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn:
  +) S + be + V_ing
  -) S + be + not + V_ing
  ?) (Wh) + be + S + V_ing?
  be:
  am – I
  is – he, she, it, N_số ít
  are – you, we, they, N_số nhiều

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới