6. Mary might / deliver your parcel / you /ask /her.

6. Mary might / deliver your parcel / you /ask /her.

2 bình luận về “6. Mary might / deliver your parcel / you /ask /her.”

  1. -> Mary might deliver your parcel if you ask her
    ĐTKT với might: S + might/ might not + V-inf: có thể làm gì (nhưng ít chắc chắn hơn may/will)
    Điều kiện loại 1: If + S + Vhtđ, S + will/may/might/… + V-inf

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới