6 write the following sentences 1./She/not/sleep late on weekend 2 . /we/not/believe/ghost 3. /you/understand the question ?

6 write the following sentences
1./She/not/sleep late on weekend
2 . /we/not/believe/ghost
3. /you/understand the question ?

2 bình luận về “6 write the following sentences 1./She/not/sleep late on weekend 2 . /we/not/believe/ghost 3. /you/understand the question ?”

 1. 1.She doesn’t sleep late on the weekend
  2.We don’t believe in ghost
  3.Do you understand the question?
  ———————————————–
  Cấu trúc của thì HTĐ:
  (+)S+V(s/es)+O
  (-)S+don’t/doesn’t+V+O
  (?)Do/does+S+V+O?

  Trả lời
 2. 1 She doesnt sleep late on weekend
  Áp dụng công thức thì hiện tại đơn câu phủ định
  S + do/does + not + V nguyên mẫu
  Tạm dịch : cô ấy không ngủ trễ vào cuối tuần
  2 we dont believe in ghost
  Áp dụng công thức thì hiện tại đơn câu phủ định và cấu trúc believe in : tin tưởng vào cái gì
  tạm dịch : chúng tôi không tin tưởng vào ma quỷ
  3 Do you understand the question ?
  áo dụng công thức thì hiện tại đơn câu nghi vấn
  Do/does + S + V nguyên mẫu ?
  Understand ( V ) : hiểu
  Tạm dịch : bạn có hiểu câu hỏi này không ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới