7. A. clim(b) B. subur(b) C. (b)ig D. (b)right 8. A. rec(ei)ve B. compl(e)te C. agr(ee) D. b(e)gin 9. A. (s)ame B. (s)ugar C.

7. A. clim(b) B. subur(b) C. (b)ig D. (b)right
8. A. rec(ei)ve B. compl(e)te C. agr(ee) D. b(e)gin
9. A. (s)ame B. (s)ugar C. (s)ing D. (s)ister
10. A. (sh)ould B. (s)chool C. (s)lide D. (s)pring
Jup em di a:(( em het point roi:(((Viết một bình luận

Câu hỏi mới