8. I hope the _______can repair our car quickly. A. mechanic B. architect C. worker D. dentist 9. We want to go _______

8. I hope the _______can repair our car quickly.
A. mechanic B. architect C. worker D. dentist
9. We want to go _______ his car because he drives very carefully.
A. on B. by C. in D. of
10. Would you like _______ oranges?
A. much B. many C. some D. any
11. Viet Nam has four main _______ in a year.
A. seasons B. months C. weeks D. summers

2 bình luận về “8. I hope the _______can repair our car quickly. A. mechanic B. architect C. worker D. dentist 9. We want to go _______”

 1. 8. I hope the _______can repair our car quickly.   
  A. mechanic  B. architect C. worker  D. dentist 
   -> Vì Tôi hy vọng ___công nhân ____ có thể sửa chữa chiếc xe của chúng tôi một cách nhanh chóng.
  9. We  want to go _______ his car because he drives very carefully.
  A. on B. by  C. in  D. of  
   Vì có his car nên ta điền in
  10. Would you like _______ oranges?
  A. much B. many C. some D. any 
   -> Vì có câu hỏi nên dùng any
  11. Viet Nam has four main _______ in a year.
  A. seasons B. months C. weeks D. summers 
   -> Vì việt nam có 4 mùa trong 1 năm . 

  Trả lời
 2. 8. I hope the worker can repair our car quickly.
  → worker: công nhân
  9. We want to go in his car because he drives very carefully.
  → go in car: đi bằng xe ô tô
  10. Would you like some oranges?
  → some dùng trong câu lời mời
  11. Viet Nam has four main seasons in a year.
  → Việt Nam có bốn mùa chính trong một năm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới