ayooo rảnh khongg viết một câu chuỵn xàm xí gì đó cũng được bằng tiếng anh được k><

ayooo rảnh khongg viết một câu chuỵn xàm xí gì đó cũng được bằng tiếng anh được k><

2 bình luận về “ayooo rảnh khongg viết một câu chuỵn xàm xí gì đó cũng được bằng tiếng anh được k><”

 1. đây sẽ là một câu chuyện về chủ đề:rủ nhau trốn học khi đg học tiết của thị giám thị nhe
  At the time of the superintendent, A asked B to poke dogs in A’s village

  B immediately agreed and because the two of you were at the last table, just bribed the kids sitting next to him a few bucks and sneaked out of the classroom, when they found a pretty fierce dog to poke, A and B tried their best to poke and run. by the car “hai cang”. Who would have thought, the superintendent also had a place to go to poke the dog, and then the three of them met. Of course, after that, all three went to poke the dog until the end of period 5.

  dịch:
  vào giờ của thầy giám thị,A rủ B đi chọc chó trong làng của A
  B liền đồng ý và vì hai bạn ở bàn cuối nên chỉ cần đút lót cho mấy đứa ngồi cạnh mình vài đồng và lẻn ra khỏi lớp học,khi chọn được một chó khá dữ để chọc,A và B đã ra sức chọc và chạy bằng chiếc xe “căng hải”.Nh ai ngờ,thầy giám thị cũng chốn tiết để đi chọc chó,rồi ba thầy cháu gặp nhau.Tất nhiên,sau đó cả ba đều đi chọc chó đến hết tiết 5 mới về.

  Trả lời
 2. One day, I went to the hospital for a checkup. Suddenly I saw a strange phenomenon. A paralyzed man suddenly stood up and said: Wait a minute, I’ll go buy some cake to eat. The blind man saw that and exclaimed: You can walk. what? The mute said: Can you see? The deaf said: Can you speak? The nurse who just came out the door had an o and a mouth.( có mấy lỗi sai ct không sửa được ạ =))

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới