Bài 1: Sắp xếp câu sau : summer / activities / enjoy / like / the / outdoor / cycling / I / in / doing /. / Bài 2: Mark

Bài 1: Sắp xếp câu sau :
summer / activities / enjoy / like / the / outdoor / cycling / I / in / doing /. /
Bài 2:
Mark makes breakfast and does the dishes.
(Make question for the underlined part: Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân)
-> .Viết một bình luận

Câu hỏi mới