Bài 1: Tìm lỗi sai a.our classroom in on three floor b. Lan’s house haves five rooms c. What time your sister gets up d.Ho

Bài 1:
Tìm lỗi sai
a.our classroom in on three floor
b. Lan’s house haves five rooms
c. What time your sister gets up
d.How many teacher there are in your school
e. Her garden is big . lt’s a garden big
f. Ba brushes his tooth at six o’clock
g. This is my book and there is my books , too.
h. Do Minh’s sister go to school at six thirty

1 bình luận về “Bài 1: Tìm lỗi sai a.our classroom in on three floor b. Lan’s house haves five rooms c. What time your sister gets up d.Ho”

 1. a in -> is , three -> Third
  – HTĐ – Tobe : (+) S + am/is/are + N/adj + …
  – Chủ ngữ “our classroom” số ít -> Dùng is
  – Khi chỉ về thứ tự phải dùng “First , second, …” thay cho “One , two,…”
  – Ở đây khi muốn nói “tầng thứ 3” phải dùng số thứ tự
  b haves -> Has
  – HTĐ – ĐT thường : (+) S + V_0 / V_S / V_(es) + …
  – Chủ ngữ “Lan’s house” số ít -> Dùng V_S / V_(es)
  – “Have” là động từ đặc biệt khi chuyển sang số ít phải dùng “has”
  c Your sister gets -> Does your sister get
  – HTĐ – ĐT thường : (?) Do/Does + S + V_0 + … ?
  -> What time + do/does + S + V_0 + … ?
  – Chủ ngữ “your sister” số ít -> Dùng does
  d teacher -> teachers , there are -> are there
  – There + is/are + N + … : Có…. (ở hiện tại đơn )
  -> Are/Is + there + N + … ? : Có phải có … ?
  -> How many + N + are + there + … ? : Có bao nhiêu,… ?
  e garden big -> big garden
  – Trước danh từ cần 1 tính từ để tạo thành cụm danh từ
  f tooth -> teeth
  – Teeth (n): Răng (số nhiều)
  – Tooth (n) : Răng (số ít)
  – Ở đây “đánh răng” không thể đánh 1 cái được -> Dùng số nhiều
  g there is -> there are
  – There is/are + N + … : Có….
  – Do “books” là danh từ số nhiều -> Dùng are
  h do -> does
  – HTĐ – ĐT thường : (?) Do/does + S + V_0 + … ?
  – Chủ ngữ “Minh’s sister” số ít -> Dùng does

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới