Bài 3:Điền dạng thích hợp của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau: 1.Did you enjoy(watch)______the comedy last nigh

Bài 3:Điền dạng thích hợp của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:
1.Did you enjoy(watch)______the comedy last night?
2.Many people prefer(do)______gardening after their retirement.
3.My cat dislikes(sleep)________on the floor.
4.My father doesnt mind(work)______hard.
5.My cousin doesnt like(study)_________Math and Chemistry.
6.They dislike(talk)__________with each other.
7.Jim and Jane dont fancy(go)__________out tomorrow.Viết một bình luận

Câu hỏi mới