Bài 4: Dựa vào các từ cho sẵn, viết thành câu hoàn chỉnh: 1.Peter/ prefer/ play/ computer games/ in his free time. 2.You/ hat

Bài 4: Dựa vào các từ cho sẵn, viết thành câu hoàn chỉnh:
1.Peter/ prefer/ play/ computer games/ in his free time.
2.You/ hate/ do/ the washing?
3.My father/ enjoy/ play/ sports/ and/ read/ books.
4.The teacher/ not mind/ help/ you/ with difficult exercises.
5.Jane/ not fancy/ read/ science books.

2 bình luận về “Bài 4: Dựa vào các từ cho sẵn, viết thành câu hoàn chỉnh: 1.Peter/ prefer/ play/ computer games/ in his free time. 2.You/ hat”

 1. $\bullet$ Cấu trúc câu thì hiện tại đơn với động từ thường : 
  @ (+) S + V_0 / V_S / V_(es) + …
  @ (-)  S + do/does + not + V_0 + …
  @ (?) Do/Does + S + V_0 + ….?
  – Chủ ngữ I/You/We/They/N số nhiều + do , V_0
  – Chủ ngữ He/She/It/Tên riêng/N số ít/… + does , V_S / V_(es)
  _____________________________
  1 Peter prefers playing computer games in his free time
  – Prefer + to V_0 / V-ing : Thích làm gì đó (hơn)
  2 Do you hate doing the washing
  – Hate + V_ing : Ghét làm gì đó
  – Do the washing : Giặt giũ
  3 My father enjoys playing sports and reading books
  – Enjoy + V-ing : Thích làm gì đó
  – Trước liên từ “and” động từ dùng dạng gì thì sau “and” phải dùng dạng đấy
  4 The teacher doesn’t mind helping you with difficult exercises
  – Not(chia theo thì) mind + V-ing : không phiền làm gì đó
  5 Jany doesn’t fancy reading science books
  – Fancy + V-ing : Thích làm gì đó
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời
 2. 1 Peter prefers playing computer games in his free time
  -> prefer(s) + V-ing 
  2 Do you hate doing the washing ?
  -> hate(s) + V-ing
  3 My father enjoys playing sports and reading books
  -> enjoy(s) + V-ing
  4 The teacher doesn’t mind helping you with difficult exercises
  -> mind(s) + V-ing
  5 Jane doesn’t fancy reading science books
  -> fancy + V-ing

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới