Bài 4: Dựa vào các từ cho sẵn, viết thành câu hoàn chỉnh: 6.Which kind of juice/ you/ dislike/ drink/ the most? 7. Ann/ fancy

Bài 4: Dựa vào các từ cho sẵn, viết thành câu hoàn chỉnh:
6.Which kind of juice/ you/ dislike/ drink/ the most?
7. Ann/ fancy/ do /DIY/ in her free time.
8. My father/ prefer/ not eat/ out.
9.Mr.Smith/ love/ go/ shopping/ at weekend.
10.Everyone/ adore/ receive/ presents/ on their birthday

2 bình luận về “Bài 4: Dựa vào các từ cho sẵn, viết thành câu hoàn chỉnh: 6.Which kind of juice/ you/ dislike/ drink/ the most? 7. Ann/ fancy”

 1. $\text{6}$ Which kind of juice do you dislike drinking the most?
  ⇒ What kind of + sth : thể loại của một cái gì đó
  Dịch: Bạn không thích uống loại nước trái cây nào nhất?
  $\text{7}$ Ann fancys doing DIV in her free times
  ⇒  Do DIY : làm đồ thủ công
  Dịch: Ann thích làm DIV vào những lúc rảnh rỗi
  $\text{8}$ My father prefer not to eat out.
  ⇒ Prefer + not to + V-ing / V0: không thích làm gì
  Dịch: Bố tôi không thích đi ăn ngoài
  $\text{9}$ Mr. Smith loves going shopping at weekends
  Dịch: Ông Smith thích đi mua sắm vào cuối tuần
  $\text{10}$ Everyone adores receiving presents on their birthday
  ⇒ Eveyone : đại từ bất định nên chia V số ít
  Dịch: Mọi người đều thích nhận quà vào ngày sinh nhật của họ
  → Sau động từ thích / ghét + V-ing
  → Thì hiện tại đơn:
  ( + ) S + V ( s / es )
  ( – ) S + do/does not+ Vinfi
  ( ? ) Do / Does + S + Vinfi?
  $\textit{#kevin.inlervin}$

  Trả lời
 2. $\bullet$ Cấu trúc câu thì hiện tại đơn với động từ thường : 
  @ (+) S + V_0 / V_S / V_(es) + ….
  @ (-) S + do/does + not + V_0 + …
  @ (?) Do/Does + S + V_0 + … ?
  – Chủ ngữ I/You/We/They/N số nhiều + do , V_0
  – Chủ ngữ He/She/It/N số ít/Tên riêng/… + does,  V_S / V_(es) + ….
  __________________________
  6 Which kind of juice do you dislike drinking the most ?
  – Dislike + V-ing : Không thích làm gì đó
  – Dịch : Loại nước ép nào bạn ghét uống nhất ?
  7 Ann fancies doing DIY in her free time
  – Fancy + V-ing : Thích làm gì đó
  – Do DIY : làm đồ thủ công
  – Chủ ngữ “Ann” số ít , động từ “fancy” -> “Fancy” bỏ “y” thêm “i” rồi thêm “es”
  8 My father prefers not to eat out
  – Prefer + to V_0 / V-ing : Thích làm gì đó
  -> Prefer + not to V_0 : không thích làm gì đó
  9 Mr. Smith loves going shopping at weekends
  – Love + V-ing / to V_0 : Yêu thích làm gì đó
  – Go shopping : Đi mua sắm
  10 Everyone adores receiving presents on their birthday
  – Adore + V-ing : Yêu thích làm gì đó
  – “Everyone” là đại từ bất định -> Quy số ít -> Dùng V_S
  – Dịch : Mọi người đều thích nhận quà vào ngày sinh nhật của họ
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới