Bài 7. Điền các đại từ phản thân vào chỗ trống 1. I will do the job _____ 2. The teacher _____ will take this particular less

Bài 7. Điền các đại từ phản thân vào chỗ trống
1. I will do the job _____
2. The teacher _____ will take this particular lesson.
3. She stood looking at _____ in front of the mirror.
4. Why dont you go _____?
5. They think _____ clever.

1 bình luận về “Bài 7. Điền các đại từ phản thân vào chỗ trống 1. I will do the job _____ 2. The teacher _____ will take this particular less”

  1. $\text{1. I will do the job myself. }$ $\text{2. The teacher itself will take this particular lesson.}$ $\text{3. She stood looking at herself in front of the mirror.}$ $\text{4. Why don’t you go yourself?}$ $\text{5. They think themselves clever.}$  $\text{Giải thích:}$ $\text{Một số đại từ phản thân: myself, herself, himself, itself, themselves, ourselves,…}$ $\text{Nhóm chủ ngữ số 1: dùng them, our, my + self/selves (self với my; selves với our và them vì những chủ ngữ đó là số nhiều.}$ $\text{Nhóm chủ ngữ số 2: he, she, it + self}$ 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới