Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn: 1. Where/ you/ go/ at 8 pm last Friday? 2. W

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn:
1. Where/ you/ go/ at 8 pm last Friday?
2. Who/ you/ go with/ that moment/?
3. How/ you/ get/ there?
4. What/ you/ do/ during the Engish lesson/last Moday/?
5. You/ have/ a/ good/ time?
6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

1 bình luận về “Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn: 1. Where/ you/ go/ at 8 pm last Friday? 2. W”

 1. 1. Where/ you/ go/ at 8.pm last Friday?
  $→$ Where did you go at 8.pm last Friday?
  * Where + did + S + V?
  2. Who/ you/ go with/ that moment/?
  → Who was you going with that moment?
  * Who + be  + S + V-ing?
  3. How/ you/ get/ there?
  → How did you get there?
  * How did + S + V?
  4. What/ you/ do/ during the Engish lesson/last Moday/?
  → What was you doing during the Engish lesson last Moday?
  * What + was/weren’t + S + V-ing?
  5. You/ have/ a/ good/ time?
  → Did you have a good time?
  * Did + S + V?
  6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?
  → What was your parents doing while you go on hoilday?
  * What + was/weren’t + S + V-ing?
  $\color{green}{{️Hoidap}}$$\color{yellow}{{️247}}$               $\color{pink}{{️৹Phamdiepjessica}}$

  Trả lời

Viết một bình luận