can/piano/./karthik/play/but/he/play/the/can not/the violin but/they/many/work/do not/hours/they/have/money/much

can/piano/./karthik/play/but/he/play/the/can not/the violin
but/they/many/work/do not/hours/they/have/money/much

2 bình luận về “can/piano/./karthik/play/but/he/play/the/can not/the violin but/they/many/work/do not/hours/they/have/money/much”

 1. 1. Karthik can play the piano but he can’t play the violin.
  Karthik có thể chơi piano nhưng anh ấy không thể chơi violin.
  2. They work many hours but they don’t have much money.
  Họ đã làm việc trong nhiều giờ nhưng họ không có nhiều tiền.

  Trả lời
 2. Karthik can not play the violin but he can play the piano.
  Karthik không thể chơi violin nhưng anh ấy có thể chơi piani
  They work many hours but they do not have much money.
  Họ làm việc nhiều giờ nhưng không có nhiều tiền

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới