CCâu 4: The Roman Literature __________ into one volume about the year 1240. A. has been collected and condensed B. was colle

CCâu 4: The Roman Literature __________ into one volume about the year 1240. A. has been collected and condensed B. was collected and condensed C. collected and condensed D. is collected and condensed

2 bình luận về “CCâu 4: The Roman Literature __________ into one volume about the year 1240. A. has been collected and condensed B. was colle”

  1. 4. B
    – DHNB : about the year 1240 -> Thì QKĐ (+) S + V2/ed …
    – Bị động Quá khứ đơn (+) S + was/ were + V3/ed ( by O ).
    – The Roman Literature chủ ngữ số ít -> Chia “was”

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới