Change to English: vấn đề: sự kiện: kiến thức: ngữ pháp: luyện tập: đông , tây , nam , bắc:

Change to English:
vấn đề:
sự kiện:
kiến thức:
ngữ pháp:
luyện tập:
đông , tây , nam , bắc:Viết một bình luận

Câu hỏi mới