chia động từ trong ngoặc : What Jim ( do )…… ? – He ( play )……… with his friends in his room.

chia động từ trong ngoặc :
What Jim ( do )…… ? – He ( play )……… with his friends in his room.Viết một bình luận

Câu hỏi mới